نشان

دسامبر 24, 2014

طراحی لوگو؛ روانشناسی رنگ

ذهن ما ذاتاٌ برای پاسخ به رنگها برنامه ریزی شده است. رنگها افکار و احساسات ما را شکل می دهند. و بر اساس تحقیقات انجام شده بیش از تحت تاثیر قراردادن خلق و خوی ما  توانایی تغییر عادات خرید ما را دارند.  رنگها بخصوص در خرید های اینترنتی و کمپین […]